1. رضا گرمه , علیرضا فریدحسینی , سیدمجید هاشمی نیا , علی حجتی , واسنجی و اعتباریابی پارامترهای مدل HEC-HMS با الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) رویکرد تک هدفه , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۶۱۵-۶۲۶
 2. رضا گرمه , علیرضا فریدحسینی , سیدمجید هاشمی نیا , علی حجتی , مقایسه روشهای واسنجی خودکار الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) و شبه خودکار الگوریتم Nelder و Mead بر روی مدل هیدرولوژیکیHEC-HMS(مطالعه موردی: حوضه آبریز سد کارده) , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۲۴۷-۲۶۰
 3. سیدعلیرضا عراقی , محمد موسوی بایگی , سیدمجید هاشمی نیا , بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل روند و شناسایی الگوهای نوسانی دما , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۲۳۹-۲۴۹
 4. علی میثاقی , کامران داوری , بیژن قهرمان , سیدمجید هاشمی نیا , مدل سازی منابع آب در حوضه آبریز با استفاده از روش پویایی سیستم (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) , علوم و مهندسی آبیاری , دوره ( ۳۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۸۳-۹۴
 5. سیدعلیرضا عراقی , محمد موسوی بایگی , سیدمجید هاشمی نیا , بررسی تشابه الگوهای نوسانی دما و بخارآب با استفاده از تبدیل موجک گسسته , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۸۴۶-۸۵۴
 6. سیدعلیرضا عراقی , محمد موسوی بایگی , سیدمجید هاشمی نیا , بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل همبستگی بسامدی رطوبت نسبی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۲۵۷-۲۶۵
 7. سیدمجید هاشمی نیا , حسین شریفان , کامران داوری , ارزیابی انواع روشهای اندازه گیری برآورد هدایت هیدرولیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مشهد) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۲۷-۱۳۵
 8. حسین انصاری , الهام سمیعیانی , مجید عزیزی ارانی , سیدمجید هاشمی نیا , یحیی سلاح ورزی , اثر تنش خشکی بر برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی در چهار گونه پوششی (چمن لولیوم پرنه ، پتنتیلا ، شبدر سفید و فرانکینیا ) با قابلیت استفاده در فضای سبز , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۱۰۱-۱۰۹
 9. روشنک شهریاری احمدی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , سیدمجید هاشمی نیا , اثرات عمق های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم های (Capsicum annum L.) فلفل ر شرایط گلخانه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۲۶-۲۳۳
 10. سُمیه کرمانشاهی , کامران داوری , سیدمجید هاشمی نیا , علیرضا فریدحسینی , حسین انصاری , کاربرد مدل WEAP در ارزیابی تأثیر مدیریت مصرف آب آبیاری بر منابع آب دشت نیشابور , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۴۹۵-۵۰۵
 11. حسن باقری , حسین انصاری , سیدمجید هاشمی نیا , مدل سازی تلفات تبخیر و بادبردگی آبپاش های اسپری مورد استفاده در فضاهای سبز شهری , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۸۰-۹۲
 12. حوریه مرادی , حسین انصاری , سیدمجید هاشمی نیا , امین علیزاده , علی وحیدیان کامیاد , سیدمحمد جوادموسوی , استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (FIS) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۸۵۴-۸۶۳
 13. حوریه مرادی , حسین انصاری , امین علیزاده , سیدمجید هاشمی نیا , محمد نادریان فر , مدلسازی تبخیر- تعرق چمن تحت شرایط غیر استاندارد با استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (Fuzzy Inference Systems) , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۴۹۴-۵۰۷
 14. سیدحسین ثنائی نژاد , سمیرا نوری , سیدمجید هاشمی نیا , برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای در منطقه مشهد , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۵۴۰-۵۴۷
 15. سیدحسین ثنائی نژاد , سارا شعرباف خجسته , سیدمجید هاشمی نیا , بررسی و برآورد نقش عوامل اقلیمی بر NDVI گندم با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS در منطقه عمومی شهرستان مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۳۱-۴۰
 16. سیدمجید هاشمی نیا , مهدی نصیری محلاتی , عاطفه کشاورزی , تعیین آستانه شوری و دمای مناسب و بررسی اثرات توام آنها بر جوانه زنی زیره سبز Cuminum cyminum , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۳۰۵-۳۱۲
 17. احمد امامی , بیژن قهرمان , کامران داوری , سیدمجید هاشمی نیا , سکینه تمسکی , تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۲۹۵-۳۰۶
 18. مهدی مهاجر پور , محمد موسوی بایگی , سیدمجید هاشمی نیا , اندازه گیری تبخیر- تعرق گیاه مرجع از روش بالانس انرژی (نسبت باون) و مقایسه آن با داده های لایسیمتر , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۱۳-۲۱
 19. مهرنوش خانی قریه گپی , کامران داوری , امین علیزاده , سیدمجید هاشمی نیا , ارزیابی مدل SWAP در برآورد عملکرد چغندرقند تحت کمیت‌ها و کیفیت‌های مختلف آبیاری , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲